Zákonná úprava

Na množící se dotazy a nejasnosti v souvislosti se změnou platné legislativy ve věci budování a užívání přípojek k inženýrským sítím předkládáme tento informační dokument:

PŘÍPOJKY

Dle stavebního zákona (z.č.183/2006 Sb) je přípojka hodnocena z hlediska územního plánování (umístění v území) a z hlediska stavebního řádu (realizace stavby).

Z hlediska územního plánování se posuzuje převážně podle §96 – územní souhlas, který může stavební úřad vydat místo územního rozhodnutí, pokud jsou splněny podmínky pro jeho vydání (nachází se v zastavěném nebo zastavitelném území, dotčené orgány nestanoví žádné podmínky a nevyžaduje nové nároky na veřejnou infrastrukturu – nemusí se prodloužit řad, posílit trafo a podobně). Jinak je nutno projednat záměr v územním řízení.

Z hlediska stavebního řádu přípojky do 50m nevyžadují dle §103 stavební povolení ani ohlášení, přípojky nad 50m vyžadují ohlášení.

Stavebník podá žádost na předepsaném formuláři, který stanovuje vyhláška 503/2006 (územní souhlas), případně vyhláška 526/2006 (ohláška). Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.

Přílohy k žádosti :

*)Vyhláška stanovuje.

*)Poznámka.

 1. Doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo doklad o právu založeném smlouvou provést záměr
  (výpis z katastru nemovitostí nebo informace o parcele z internetu – www.cuzk.cz)
 2. Souhlas vlastníka pozemku/stavby / zařízení (v případě, že je odlišný od žadatele), na němž má být záměr uskutečněn, daný na podkladě dokumentace stavby, obsahující identifikaci pozemku / stavby / záměru žadatele, doložený jeho ověřeným podpisem s připojeným situačním výkresem.

Zařízením se rozumí veřejný řad, na který se má přípojka napojit. Tento souhlas je nutný vždy,  vlastníkem může být Město,  RWE, ČEZ Distribuce a.s. atd.

Pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn, je kromě vlastního pozemku také komunikace nebo sousední pozemek, přes který přípojka povede.

Za jakých podmínek vlastník souhlas udělí, je předmětem vzájemné dohody, případně smlouvy obou stran (například smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení sítí do pozemku apod.)

Tento souhlas je nutný například pokud není veřejná část přípojky dovedena až na hranici vlastního pozemku.

 1. Plná moc v případě zastupování, není-li udělena plná moc pro více řízení, popř. plná moc do protokolu.

Pokud si žadatel zvolí zástupce.

 1. Kopie katastrální mapy a situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a účinků na okolí.

Toto má být součástí projektové dokumentace.

 1. Jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy podle jeho charakteru, zejména půdorysy rozhodujících podlaží a pohledů u budov.

V případě přípojky se jedná o projektovou dokumentaci, která bude ověřena správcem příslušné sítě (Veřejné služby Mnichovice, RWE, ČEZ Distribuce a.s.) Součástí projektové dokumentace má být situace, technická zpráva, podélný a příčný řez.

 1. Stanovisko nebo vyjádření dotčeného orgánu nebo příslušného úřadu nebo závěr zjišťovacího řízení, že záměr nevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí.

Přípojek se netýká.

 1. Závazná stanoviska dotčených orgánů, popř. jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci, která žadatel připojuje k žádosti v případě, že byla vydána:
 • ochrany přírody a krajiny a ochrany vod (ŽP – MěÚ Říčany)

například pokud přípojka vede přes potok

 • ochrany lesa (ŽP – MěÚ Říčany)

pokud přípojka povede ve vzdálenosti do 50m od hranice lesního pozemku (označeno v katastrální mapě „stromečkem“)

 • památkové péče (PP -MěÚ Říčany)

pokud bude přípojka budována v památkové zóně nebo památkově chráněném objektu

 • dopravy na pozemních komunikacích

pokud povede přípojka v komunikaci nebo na mostních objektech je třeba dle zákona o pozemních komunikacích povolení zvláštního užívání komunikace jednak pro uložení sítí (pro povolení stavby) a pro provádění stavebních prací (toto je uděleno posléze pro samotnou realizaci)

pro místí komunikace uděluje povolení Město

pro komunikace II a III třídy uděluje povolení MěÚ Říčany odbor dopravy

 • dopravy drážní (Drážní úřad – Wilsonova, Praha2)

pokud přípojka povede v ochranném pásmu dráhy

 • další, dle konkrétního záměru

Pozn.: Závazným stanoviskem dotčených orgánů nesmí být vyjádřen nesouhlas ani nesmí závazné stanovisko obsahovat podmínky (§ 96 odst. 1 stavebního zákona)

Pokud by ve stanovisku byly podmínky je nutno projednat záměr v územním řízení

 1. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení záměru, vyznačená na situačním výkrese, které žadatel připojuje k žádosti:
 • elektřiny (ČEZ, a. s),plynu (STP, a. s., RWE), vody (Veřejné služby), kanalizace (Veřejné služby), elektronických komunikací  (TELEFONICA O2) dopravy (SÚS, ŘSP, OBEC) veřejné osvětlení (   ), ostatní.
 • Tato vyjádření by měla být také podkladem pro vypracování projektu přípojky, aby bylo umístění přípojky v souladu s ČSN 736005–prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 • Pokud přípojka povede po cizím pozemku (především v komunikaci) je nutno doložit vyjádření správců sítí spolu s čestným prohlášením, že jejich podmínky budou dodržovány (stavebník musí sítě veřejné infrastruktury předem vytyčit a při realizaci je respektovat, aby nedošlo k jejich poškození)
 • V případě, že přípojka zasahuje do ochranného pásma energetického zařízení je nutný kromě vyjádření k existenci sítí  také „Souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu“ – ČEZ Distribuce a.s.
 • Pokud je veřejná část přípojky již realizována až na hranici vlastního pozemku a vlastník se může zaručit, že se na dotčeném pozemku žádné sítě veřejné technické sítě nenacházejí, postačí jeho čestné prohlášení ( za případné škody tímto vzniklé nese vlastník odpovědnost).
 1. Vyjádření účastníků řízení vč. obce, pokud byla získána před zahájením řízení, příp. sdělení, že byli vyrozuměni o podání oznámení.

Pokud povede přípojka těsně u hranice se sousedním pozemkem, pak je třeba doložit souhlas vlastníků sousedního pozemku.

*) legenda k tabulce

Při realizaci stavby musí být splněny požadavky na provádění staveb §160.č.183/2006 Sb.(stavebního zákona) a dalších zákonů (např.s odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem 185/2001 Sb).

Stavebník zajistí dle §119 SZ, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy.  

Např. v případě vodovodní přípojky se jedná o tlakovou zkoušku, u kanalizační přípojky zkoušku těsnosti.

Přípojky povolené do roku 2006 (pro které bylo vydáno stavební povolení) se kolaudují – žadatel podá stavebnímu úřadu návrh na kolaudaci stavby (k žádosti doloží protokol o provedených zkouškách, prohlášení o uvedení terénu do původního stavuprohlášení vzhledem k sítím veřejné technické infrastrukturydoklad o dodržení podmínek napojení – např. zaplacení smluvní splátky za napojení apod., doklad o likvidaci žumpy a jiné doklady stanovené ve stavebním povolení).

Přípojky povolené od roku 2007 (pro které byl vydán územní souhlas případně souhlas s ohlášenou stavbou) se nekolaudují.

 • Pokud by přípojka nebyla řádně povolena, vystavuje se stavebník postihu dle §178 – §183 stavebního zákona až do výše 500.000,-Kč.
 • Po řádném dokončení přípojky je stavebník povinen uzavřít s provozovatelem sítě řádnou smlouvu a hradit příslušné poplatky za užívání, jinak se vystavuje možnosti sankce ze strany provozovatele sítě, případně trestnímu postihu za neoprávněný odběr.