Postup připojení k sítím

Informace k postupu při zřizování nových přípojek vody a kanalizace

Vodovodní přípojky:
Před kolaudací proběhne tlaková zkouška přípojky a kontrola instalace vodoměru a jeho zaplombování. Občan (uživatel přípojky) musí do týdne požádat o kolaudaci.
Otevření přívodu vody do přípojky je podmíněno předložením kolaudačního rozhodnutí a uzavřením řádné smlouvy.
Při předložení kolaudačního rozhodnutí bude provedena kontrola stavu vodoměru. Odběr evidovaný před podpisem smlouvy je posuzován jako nesjednaný a bude zpoplatňován v kalkulované (vyšší) sazbě až do předložení kolaudačního rozhodnutí a podpisu smlouvy s provozovatelem.

Kanalizační přípojky:
Před kolaudací přípojky proběhne na řádně stavebně dokončené přípojce zkouška těsnosti.
Uživatel přípojky musí do týdne požádat SÚ o kolaudaci. V případě, že tak neučiní, je vypouštění do kanalizace posuzováno jako nesjednané a bude zpoplatňováno v kalkulované (vyšší) sazbě až do předložení kolaudačního rozhodnutí a podpisu smlouvy s provozovatelem.