Sběrný dvůr

Charakteristika zařízení:  Určeno ke sběru, shromažďování, soustřeďování a následnému předání odpadu ke zneškodnění nebo využití a ke zpětnému odběru výrobků.

Vlastník zařízení: Město Mnichovice, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice, IČ: 00240478
Provozovatel: Technické služby města Mnichovice, K Hubačovu 709, 251 64 Mnichovice, IČ: 43753922

Kontakt:   
Tel:  734 318 498
Vedoucí provozovny:  Jiří Pecha, ředitel
IČZ: CZS02450

Provozní doba:
Středa:  10.00 – 18.00 hodin
Pátek:  10.00 – 18.00 hodin
Sobota:  8.00  – 16.00 hodin

Ceník

Druhy odpadů, se kterými je v zařízení nakládáno – dle katalogu odpadů:
13 01 ..     Odpadní hydraulické oleje
13 02 ..     Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 03 10   Odpadní izolační a teplonosné oleje
14 06 ..     Odpadní a organická rozpouštědla
15 02 02   Znečištěné tkaniny, piliny, Vapex atd.
16 01 ..     Olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, brzdové destičky atd.
16 01 03

Pneumatiky
16 06 ..  Baterie a akumulátory
17 01 ..    Beton, tašky cihly a keramika
17 06 ..    Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
20 01 ..     Papír, sklo, plasty, kov, kyseliny, rozpouštědla, zásady, atd.
20 02 ..  Odpady ze zahrad a parků (tráva, listí, větve)
20 03 ..  Objemný odpad, komunální odpad atd.

Sběrný dvůr je provozován v rozsahu Provozního řádu sběrného dvora Mnichovice schváleného Krajským úřadem Středočeského kraje,  tel.  257 280 111