Sběrný dvůr

Charakteristika zařízení:  Určeno ke sběru, shromažďování, soustřeďování a následnému předání odpadu ke zneškodnění nebo využití a ke zpětnému odběru výrobků.

Vlastník zařízení: Město Mnichovice, Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice, IČ: 00240478
Provozovatel: Technické služby města Mnichovice, K Hubačovu 709, 251 64 Mnichovice, IČ: 43753922

Kontakt:   
Tel:  734 318 498
Vedoucí provozovny:  Jiří Pecha, ředitel
IČZ: CZS02450

Provoz sběrného dvora
Letní provoz: 1.4. – 31. 10.
Středa: 10.00 – 12:00, 13:00 – 18.00
Pátek:  10.00 – 12:00, 13:00– 18.00
Sobota:  8:00 – 12:00, 13:00 – 16.00
Zimní provoz: 1.11. – 31. 3.
Středa: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Pátek: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Sobota: 8:00 – 13:00

Mimo uvedenou provozní dobu je sběrný dvůr pro veřejnost uzavřen. Dále je sběrný dvůr uzavřen od 27.12 do 31.12. Případná změna provozní doby nebo přerušení provozu bude včas oznámeno jednak na informační tabuli, na webových stránkách Technických služeb a města Mnichovice.

Ceník za uložení odpadu zde

Druhy odpadů, se kterými je v zařízení nakládáno – dle katalogu odpadů:
13 01 ..     Odpadní hydraulické oleje
13 02 ..     Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 03 10   Odpadní izolační a teplonosné oleje
14 06 ..     Odpadní a organická rozpouštědla
15 02 02   Znečištěné tkaniny, piliny, Vapex atd.
16 01 ..     Olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, brzdové destičky atd.
16 01 03

Pneumatiky
16 06 ..  Baterie a akumulátory
17 01 ..    Beton, tašky cihly a keramika
17 06 ..    Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
20 01 ..     Papír, sklo, plasty, kov, kyseliny, rozpouštědla, zásady, atd.
20 02 ..  Odpady ze zahrad a parků (tráva, listí, větve)
20 03 ..  Objemný odpad, komunální odpad atd.

Sběrný dvůr je provozován v rozsahu Provozního řádu sběrného dvora Mnichovice schváleného Krajským úřadem Středočeského kraje,  tel.  257 280 111